.

Post new topic  Reply to topic

 » Khu thành viên » Ý tưởng[Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP...You cannot reply to topics in this forum

#1admin on 2013-03-21, 20:19 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanh[Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP...
Vừa lên facebook fmvn, mình xem chủ đề về plugin trình duyệt nên lục lại các add-on đang xài thì thấy chú iMacros nằm mốc meo trong góc. Add-on này có chức năng là lưu trữ và thực hiện lại các thao tác trên trình duyệt, mình nghĩ có thể dùng nó để thay skin, tuỳ chỉnh acp...

Mình có làm thử một mẫu demo tự thay tempate agreement như sau:
Code:
VERSION BUILD=7601105 RECORDER=FX
TAB T=1
URL GOTO=[Thay link tempates vào đây]
TAG POS=1 TYPE=IMG ATTR=SRC:http://2img.net/i/fa/admin/icones/editer.png
TAG POS=1 TYPE=TEXTAREA FORM=NAME:post ATTR=ID:template CONTENT=<!--<SP>BEGIN<SP>switch_fb_explain<SP>--><BR><div<SP>class="main-content<SP>standalone"><BR><SP><SP><SP><SP><img<SP>src="http://2img.net/i/fa/admin/icones/big_ico/warning.png"<SP>class="left"<SP>alt=""<SP>/><BR><SP><SP><SP><SP><div<SP>id="fb_explain">Để<SP>kết<SP>nối<SP>tới<SP>diễn<SP>đàn<SP>{SITENAME}<SP>thông<SP>qua<SP>Facebook<SP>Connect,<SP>bạn<SP>phải<SP>đăng<SP>ký.<BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/>Hãy<SP>bắt<SP>đầu<SP>việc<SP>đăng<SP>ký<SP>của<SP>bạn<SP>bằng<SP>cách<SP>chấp<SP>nhận<SP>những<SP>quy<SP>tắc<SP>này.</div><BR><SP><SP><SP><SP><div<SP>class="clear"></div><BR></div><BR><!--<SP>END<SP>switch_fb_explain<SP>--><BR><div<SP>class="main-content<SP>standalone"><BR><SP><SP><SP><SP><fieldset<SP>class="main-content<SP>standalone"><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><legend<SP>style="color:<SP>red;<SP>font-size:<SP>20px;<SP>font-weight:<SP>bold;<SP>font-variant:<SP>small-caps;<SP>font-family:<SP>Trebuchet<SP>MS;<SP>text-shadow:<SP>1px<SP>1px<SP>1px<SP>rgb(0,<SP>0,<SP>0);<SP>margin-top:<SP>-10px;">Nội<SP>quy<SP>diễn<SP>đàn</legend><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><div<SP>style="height:<SP>265px;<SP>overflow-y:<SP>scroll;<SP>overflow-x:<SP>hidden;<SP>text-align:<SP>justify;<SP>margin-right:<SP>-10px;<SP>padding-right:<SP>15px;"><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/>{MY_RULES}<SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/>Ban<SP>quản<SP>trị<SP>{SITENAME}<SP>sẽ<SP>cố<SP>gắng<SP>hết<SP>sức<SP>để<SP>chỉnh<SP>sửa<SP>hoặc<SP>xóa<SP>bài<SP>viết<SP>sai<SP>phạm<SP>càng<SP>sớm<SP>càng<SP>tốt.<SP>Tuy<SP>nhiên,<SP>đôi<SP>khi<SP>chúng<SP>tôi<SP>không<SP>thể<SP>xem<SP>xét<SP>tất<SP>cả<SP>các<SP>bài<SP>viết.<SP>Mỗi<SP>bài<SP>viết<SP>được<SP>đăng<SP>trên<SP>diễn<SP>đàn<SP>{SITENAME}<SP>thể<SP>hiện<SP>tầm<SP>nhìn<SP>và<SP>ý<SP>kiến<SP>​​của<SP>tác<SP>giả<SP>tương<SP>ứng,<SP>nó<SP>không<SP>thuộc<SP>về<SP>quan<SP>điểm<SP>chung<SP>của<SP>{SITENAME}<SP>(ngoại<SP>trừ<SP>các<SP>bài<SP>viết<SP>của<SP>chúng<SP>tôi).<SP>Và<SP>do<SP>đó,<SP>chúng<SP>tôi<SP>không<SP>chịu<SP>trách<SP>nhiệm<SP>về<SP>nội<SP>dung<SP>thành<SP>viên<SP>đăng<SP>tải.<BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/>Diễn<SP>đàn<SP>{SITENAME}<SP>sử<SP>dụng<SP>cookie<SP>để<SP>lưu<SP>trữ<SP>thông<SP>tin<SP>trên<SP>máy<SP>tính<SP>của<SP>bạn.<SP>Những<SP>cookie<SP>này<SP>sẽ<SP>không<SP>chứa<SP>bất<SP>kỳ<SP>thông<SP>tin<SP>cá<SP>nhân,<SP>chúng<SP>chỉ<SP>được<SP>sử<SP>dụng<SP>nhằm<SP>tạo<SP>sự<SP>thoải<SP>mái<SP>cho<SP>bạn<SP>và<SP>bạn<SP>có<SP>thể<SP>dễ<SP>dàng<SP>xóa<SP>bỏ<SP>nó<SP>bất<SP>kỳ<SP>lúc<SP>nào.<SP>Địa<SP>chỉ<SP>e-mail<SP>chỉ<SP>được<SP>sử<SP>dụng<SP>để<SP>xác<SP>nhận<SP>các<SP>chi<SP>tiết<SP>đăng<SP>ký<SP>của<SP>bạn<SP>như<SP>mật<SP>khẩu<SP>của<SP>bạn<SP>(và<SP>cũng<SP>để<SP>gửi<SP>cho<SP>bạn<SP>mật<SP>khẩu<SP>của<SP>bạn<SP>trong<SP>trường<SP>hợp<SP>bạn<SP>quên<SP>nó).<BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/>Những<SP>bài<SP>viết<SP>vi<SP>phạm<SP>sẽ<SP>được<SP>chỉnh<SP>sửa<SP>hoặc<SP>loại<SP>bỏ<SP>mà<SP>không<SP>thông<SP>báo<SP>trước.<SP>Thành<SP>viên<SP>vi<SP>phạm<SP>nghiêm<SP>trọng<SP>sẽ<SP>lập<SP>tức<SP>bị<SP>chặn<SP>truy<SP>cập<SP>vĩnh<SP>viễn.<BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/>Internet<SP>là<SP>không<SP>phải<SP>một<SP>không<SP>gian<SP>vô<SP>danh,<SP>cũng<SP>không<SP>phải<SP>một<SP>không<SP>gian<SP>không<SP>có<SP>luật<SP>lệ!<SP>Chúng<SP>tôi<SP>giữ<SP>cho<SP>mình<SP>khả<SP>năng<SP>thông<SP>báo<SP>cho<SP>các<SP>cơ<SP>quan<SP>pháp<SP>luật<SP>khi<SP>bạn<SP>có<SP>hành<SP>vi<SP>phạm<SP>pháp.<SP>Một<SP>địa<SP>chỉ<SP>IP<SP>của<SP>người<SP>viết<SP>sẽ<SP>được<SP>ghi<SP>lại,<SP>vì<SP>thế<SP>bạn<SP>cần<SP>tôn<SP>trọng<SP>những<SP>điều<SP>kiện<SP>này.<BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><center>------------------------------------------------------------</center><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/>Khi<SP>đã<SP>chấp<SP>nhận<SP>các<SP>điều<SP>khoản<SP>trên<SP>và<SP>đồng<SP>ý<SP>tham<SP>gia<SP>diễn<SP>đàn,<SP>bạn<SP>đã<SP>:<BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/>-<SP>Thừa<SP>nhận<SP>mình<SP>có<SP>đầy<SP>đủ<SP>các<SP>điều<SP>kiện<SP>để<SP>tham<SP>gia<SP>diễn<SP>đàn;<BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/>-<SP>Cam<SP>kết<SP>tôn<SP>trọng<SP>và<SP>thực<SP>hiện<SP>đầy<SP>đủ<SP>các<SP>quy<SP>định<SP>hiện<SP>hành;<BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/>-<SP>Cho<SP>phép<SP>những<SP>ban<SP>quản<SP>trị<SP>{SITENAME}<SP>có<SP>quyền<SP>xóa,<SP>di<SP>chuyển<SP>hoặc<SP>chỉnh<SP>sửa<SP>các<SP>bài<SP>viết<SP>của<SP>bạn<SP>bất<SP>kỳ<SP>lúc<SP>nào.<BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><br<SP>/><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP></div><BR><SP><SP><SP><SP></fieldset><BR><SP><SP><SP><SP><div<SP>class="main-content<SP>standalone"><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><form<SP>action="{U_AGREE_OVER13}"<SP>name="agreeform"<SP>onsubmit="return<SP>checkform(this);"<SP>method="post"><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><div<SP>style="height:<SP>26px;line-height:<SP>26px"><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><input<SP>type="checkbox"<SP>value="1"<SP>id="cb_rules_agree"<SP>name="agree"<SP>/><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><label<SP>for="cb_rules_agree"><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><strong><SP>Tôi<SP>đã<SP>đọc<SP>và<SP>đồng<SP>ý<SP>với<SP>nội<SP>quy<SP>của<SP>diễn<SP>đàn<SP>{SITENAME}</strong><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP></label><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><input<SP>type="submit"<SP>style="float:<SP>right!important;<SP>padding:<SP>5px<SP>10px;"<SP>value="Tiếp<SP>tục<SP>đăng<SP>ký"<SP>name="ok"<SP>/><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP></div><BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP></form><BR><SP><SP><SP><SP></div><BR></div><BR><script<SP>type="text/javascript"><BR><SP><SP><SP><SP>function<SP>checkform(form)<SP>{<BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP>if<SP>(form.agree.checked<SP>==<SP>false)<SP>{<BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP>alert('Bạn<SP>phải<SP>Đồng<SP>Ý<SP>những<SP>điều<SP>lệ<SP>của<SP>diễn<SP>đàn<SP>để<SP>tiếp<SP>tục<SP>đăng<SP>ký!');<BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP>return<SP>false;<BR><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP><SP>}<BR><SP><SP><SP><SP>}<BR></script><SP>
TAG POS=1 TYPE=INPUT:SUBMIT FORM=NAME:post ATTR=NAME:submit&&VALUE:Save
TAG POS=1 TYPE=IMG ATTR=SRC:http://2img.net/i/fa/admin/icones/ajouter.png
Bạn cần sửa lại mã này một chút, vào ACP >> QLTT >> Display >> Tempates >> QLTT
Chép link trên thanh địa chỉ và thay vào đoạn đánh dấu trong code trên.
Code:
[Thay link tempates vào đây]
Ví dụ:
Code:
URL GOTO=http://xyz.forumvi.com/admin/index.forum?extended_admin=1&mode=main&part=themes&published=1&sub=templates&tid=abc

Để sử dụng nó, đầu tiên các bạn cần cài đặt add-on iMacros cho Chrome hoặc Firefox
Sau đó tắt javascript của trình duyệt.
Bật add-on iMacros lên, các bạn sẽ thấy các file demo có đuôi *.iim, bạn nhấp chuột phải vào một file bất kỳ và chọn Edit Macro rồi thay code trên vào
Nhấn Play và xem kết quả, nếu tempate agreement bị thay đổi là thành công. (Nhớ lưu lại template agreement của bạn trước khi thử)

Một phần nào đấy, kết quả của ý tưởng này sẽ tương tự chức năng Tự add Skin cho Forumotion trong Forumotion Tool của Mr Sầu.
Về khả năng ứng dụng, mình nghĩ có thể dùng để thực hiện tất cả các bước thay templates và chỉnh acp, ucp, tạo trang html, ... khá tiện cho các forum hỗ trợ, chia sẻ skin...
iMacros là add-on ra đời khá lâu (từ năm 2008) và đuợc đánh giá cao bởi gần 250k developer nên bạn có thể yên tâm sử dụng, không cần lo mất pass admin hay virus gì đấy.
Nếu có ý tưởng gì thêm, các bạn đóng góp tại đây. Ai làm được rồi thì viết mẫu demo hoặc làm tut hoàn chỉnh luôn.

Viết bởi baivong
#2NhocPro9x on 2019-08-07, 08:37 http://clubteen9x.net
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP...
[Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 650269930 [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 1371890812 [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 1371890812 [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 1371890812 [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 1371890812 [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 1371890812 [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 1371890812 [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 1371890812 [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 1371890812 [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 1371890812 [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 1371890812 [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 1371890812 [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 1371890812 [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 1371890812 [Ý tưởng] Tự động thay skin, tuỳ chỉnh ACP... 1371890812

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt