.

This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.  This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.

 » Linh tinh » Thùng rác[PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltipYou cannot reply to topics in this forum

#1admin on 2012-05-26, 19:05 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanh[PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
Demo: [Only admins are allowed to see this link]

Bước 1: ACP - Display - Pictures and Colors - Colors - CSS Stylesheet
Code:
/* ads text link www.FMvi.vn */
.adstextfmvi{width:500px;border:0;padding:10px}
.logoadsfmvi{padding-right:10px}
.logoadsfmvi img{height:120px}
.textadsfmvi p{border-bottom:1px solid #DDD;box-shadow:0 1px 0 #000;font-weight:700;padding-bottom:3px}
.textadsfmvi div{height:98px;overflow:hidden;padding-top:5px;text-align:justify}
.textfooter a{padding-left:20px}
.textfooter{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;width:210px}
.textadsfmvi p{font-variant:small-caps;font-weight:700;padding-left:20px;text-shadow:-1px -1px 0 rgba(255,255,255,0.3), 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.8)}

Bước 2: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - HTML pages management - Create new HTML page:
 • Title * : Ads text link FMvi.vn
 • Do you wish to use your forum header and footer ? No
 • Use this page as homepage ? No
  Code:
  <!-- /* Copyright ©  by FmVi. All Rights Reserved. Use, modification, and/or distribution of this script is not allowed without direct permission from baivong (webmaster@fmvi.vn). This entire copyright notice must remain in the original, copied, or modified script */
  var adsFMvi = new Array();

  adsFMvi[0] = 'http://www.fmvi.vn|Vietnamese Forumotion|http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/logofm12.png|Diễn đàn <strong><font color="#216A8C">FM</font><font color="red">vi</font>.<font color="green">vn</font></strong> được xây dựng hướng đến đối tượng là các admin <strong><font color="#216A8C">Forum</font><font color="green">otion</font></strong>, với mục đích giao lưu, chia sẽ kiến thức và xây dựng ứng dụng nhằm phát huy tối đa thế mạnh của dịch vụ này.<br />Phiên bản tiếng anh <font color="orange"><strong>http://en.fmvi.org</strong></font><br /><img src="http://pr.prchecker.info/getpr.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5mbXZpLnZu&tag=3" alt="Google PageRank Checker" style="border:0;" />|#F80CB0|http://www.fileden.com/files/2010/4/14/2827429/faviconfm.ico';

  var ads;
  for (ads = 0; ads < 20; ads++) {
     adsfmvi(adsFMvi[ads], ads)
  }

  function adsfmvi(fm, vi) {
     var ads = fm.split("|");
     jQuery(".textfooter:eq(" + vi + ")").html('<a style="background: url(' + ads[5] + ') no-repeat scroll left center transparent;" onmouseover="show_tooltip(this, jQuery(this).next().html(), \'FMvi.vn\')" alt="' + ads[1] + '" title="' + ads[0] + '" href="' + ads[0] + '">' + ads[1] + '</a><div style="display:none"><table class="adstextfmvi"><tbody><tr><td class="logoadsfmvi"><img alt="' + ads[1] + '" src="' + ads[2] + '"></td><td class="textadsfmvi"><p style="background: url(' + ads[5] + ') no-repeat scroll left center transparent;color:' + ads[4] + '">' + ads[1] + '</p><div>' + ads[3] + '</div></td></tr></tbody></table></div>')
  } // --- >


Cách thêm text link:
adsFMvi[Số thứ tự] = 'URL forum|Tên forum|URL logo|Giới thiệu forum|Mã màu cho tên forum|URL icon forum';

Bước 3: ACP - Display - Templates - QLTT - overall_footer_begin
Tìm:
Code:
<div id="pun-about" class="clearfix">
và đặt code sau vào bên dưới nó:
Code:
<div style="float: left; width: 100%; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px;">
   <ul>
      <li style="float: left; text-align: left; width: 25%;">
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
      </li>
      <li style="text-align: left; float: left; width: 25%">
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
      </li>
      <li style="text-align: left; float: left; width: 25%">
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
      </li>
      <li style="text-align: left; float: left; width: 25%">
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
         <p class="textfooter">text link</p>
      </li>
   </ul>
</div>
<script type="text/javascript" src="URL HTML page"></script>
Thay URL HTML page bằng URL trang HTML tạo ở bước 2.

Chú ý: Nếu forum bạn chưa có sử dụng tooltip (skin [Only admins are allowed to see this link] đã có sẵn) thì làm như sau:
bước 1 Thêm đoạn CSS sau:
Code:
#tooltip{max-width:550px;position:absolute;background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/opacit10.png);border:0;padding:0;border-radius:3px;color:#FFF;z-index:99;}
#tooltip .header{display:none}
Trong bước 2, thêm vào trước // --- > code sau:
Code:
var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion);
var versionMajor = parseInt(versionMinor);
var IE = document.all && !window.opera && versionMajor < 7;
var IE7 = document.all && !window.opera && versionMajor >= 7;
var OP = window.opera;
var FF = document.getElementById;
var NS = document.layers;

function get_item(name, opener) {
   if (IE) {
      return (opener) ? window.opener.document.all[name] : document.all[name]
   } else if (FF) {
      return (opener) ? window.opener.document.getElementById(name) : document.getElementById(name)
   } else if (NS) {
      return (opener) ? window.opener.document.layers[name] : document.layers[name]
   }
}

var current_tooltip;

function show_tooltip(caller, content, content_title) {
   var current_tooltip = get_item('tooltip');
   if (!current_tooltip) {
      var current_tooltip = document.createElement('div');
      current_tooltip.setAttribute('id', 'tooltip');
      document.body.appendChild(current_tooltip)
   }
   current_tooltip.style.zIndex = 100;
   current_tooltip.style.position = 'absolute';
   if (content_title) {
      content = '<p class="header">' + content_title + '</p><p>' + content + '</p>'
   } else {
      content = '<p>' + content + '</p>'
   }
   current_tooltip.innerHTML = content;
   current_tooltip.style.visibility = 'visible';
   caller.onmousemove = move_tooltip;
   caller.onmouseout = function () {
      current_tooltip.style.visibility = "hidden"
   };
   caller.title = ''
}
var offsetxpoint = -60;
var offsetypoint = 20;
var real_body = (document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat") ? document.documentElement : document.body;
real_body = (document.documentElement) ? document.documentElement : document.body;

function move_tooltip(e) {
   var curX = (!IE) ? e.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft;
   var curY = (!IE) ? e.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop;
   var rightedge = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - e.clientX - offsetxpoint - 20;
   var bottomedge = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - e.clientY - offsetypoint - 20;
   var leftedge = (offsetxpoint < 0) ? offsetxpoint * (-1) : -1000;
   current_tooltip = get_item('tooltip');
   if (rightedge < current_tooltip.offsetWidth) current_tooltip.style.left = IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + e.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px";
   else if (curX < leftedge) current_tooltip.style.left = "5px";
   else current_tooltip.style.left = curX + offsetxpoint + "px";
   if (bottomedge < current_tooltip.offsetHeight) current_tooltip.style.top = IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + e.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px";
   else current_tooltip.style.top = curY + offsetypoint + "px"
}

Cuối cùng là [Only admins are allowed to see this link] và sao chép về hướng dẫn cho mem.

Viết bởi baivong - [Only admins are allowed to see this link]
#2baoden.mango on 2012-05-26, 20:01 View user profile http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
demo chỗ nào đâu nhỉ ?
#3admin on 2012-05-26, 20:08 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
[Only admins are allowed to see this link]
baoden.mango wrote:demo chỗ nào đâu nhỉ ?
Dưới footer của fmvi đấy.
#4Guest on 2012-05-26, 20:58
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
Vote anh baivong
[ Sr Spam ] + Tài năng việt ...
Anh đi thi Việt Name goft chắc đc đấy
#5samacxanh on 2012-05-27, 08:34 View user profile http://a1k37pbc.net
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanh[PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
Sao mình làm nó ko hiện ra nhỉ?
#6baivong on 2012-05-27, 11:27 View user profile http://www.độtkích.tk
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
[Only admins are allowed to see this link]
samacxanh wrote:Sao mình làm nó ko hiện ra nhỉ?
Xem lại bước 3: Thay URL HTML page bằng URL trang HTML tạo ở bước 2.
#7acuzi2 on 2012-05-27, 13:43 View user profile http://www.baovyvn.com/forum 9562322 acuzi2 finalclap@hotmail.com finalclap@yahoo.com acuzi2
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
Cuối cùng là [Only admins are allowed to see this link] và sao chép về hướng dẫn cho mem.

Để xôm tụ tuy fr mình ko phải là Chủ đề thiết kế web và học tập cũng muốn đăng ký nhưng không viết được bài vô đó, chắc tại mới post 01 bài macco
#8kely on 2012-05-27, 20:13 View user profile http://www.fmvi.org/register?agreed=true&step=2
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
sao ko làm dc ta
#9admin on 2012-05-27, 20:32 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
[Only admins are allowed to see this link]
acuzi2 wrote:
Cuối cùng là [Only admins are allowed to see this link] và sao chép về hướng dẫn cho mem.

Để xôm tụ tuy fr mình ko phải là Chủ đề thiết kế web và học tập cũng muốn đăng ký nhưng không viết được bài vô đó, chắc tại mới post 01 bài macco
Đặt lại cho mình một text link là ok thôi
#10qu0cthangprovip95 on 2012-05-28, 21:07 View user profile http://thptmdc.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
chỗ text link thay gì ta
#11tphung on 2012-06-01, 09:40 View user profile http://www.fmvi.vn/register?agreed=true&step=2
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
làm mãi ko được
ai check hộ với
[Only admins are allowed to see this link]
#12LiBee KS on 2012-06-01, 10:28 View user profile
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
[Only admins are allowed to see this link]
tphung wrote:làm mãi ko được
ai check hộ với
[Only admins are allowed to see this link]
okie rùi mà ???
#13tphung on 2012-06-01, 11:08 View user profile http://www.fmvi.vn/register?agreed=true&step=2
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
[Only admins are allowed to see this link]
LiBee KS wrote:[Only admins are allowed to see this link]
tphung wrote:làm mãi ko được
ai check hộ với
[Only admins are allowed to see this link]
okie rùi mà ???
chỉ vào mấy cái kia ko hiện Toolip
#14tphung on 2012-06-01, 18:31 View user profile http://www.fmvi.vn/register?agreed=true&step=2
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
ai giúp với .........................
#15admin on 2012-06-01, 22:44 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
Đọc lại hướng dẫn đi bạn.
#16Ken_Vin on 2012-08-01, 15:40 View user profile
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
đã chèn rồi mà vẫn ko hiện thay link đầy đủ
#17moder on 2012-08-01, 20:00 View user profile http://all4r.info.tm
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
Link HTML của forum thì ko hiện chỉ HTML của fmvi thì hiện nhưng ko có toolip
#18Guest on 2012-08-04, 14:22
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
hehe hay qua nhi
#19qu0cthangprovip95 on 2012-10-20, 14:50 View user profile http://thptmdc.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip
vậy chỗ text link mình chèn gì thế a
#20Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: [PunBB] Code trao đổi text link sử dụng tooltip

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt