Go to page : 1, 2, 3  Next.

Post new topic  Reply to topic

 » Khu thành viên » Đóng gópChia sẽ Skin PhutuYou cannot reply to topics in this forum

#1♥ phutu01 on 2012-02-11, 13:57 http://phutu.7forum.net
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhChia sẽ Skin Phutu
Đây là lasttopic Chia sẽ Skin Phutu 226b01955058818fbbf354334d0db4bc_40802594.lasttopic
Sắp xếp theo
Chia sẽ Skin Phutu 1942bedab2c5cf45ab97140429414ede_40802595.1
Hình demo tổng quan giao diện
Chia sẽ Skin Phutu D216752ffa607991b22ac8985b621231_40802596.2
Chia sẽ Skin Phutu 5dcb6f077c839488aa8007d6f177d022_40802597.3
Phôi màu Color
Chia sẽ Skin Phutu B1fee4e9220ebbeaf6ed5ecb4afc6540_40802826.maucolor

Chú ý : Bạn edit trong Mod new

bạn tìm
Code:
<script src="/h25-" type="text/javascript"></script>


Thanh bằng
Code:
<script src="http://phutu.7forum.net/h25-" type="text/javascript"></script>
Attachments
phutu.7forum.net.zip
Skin phutu.7forum.net
You don't have permission to download attachments.
(260 Kb) Downloaded 444 times
#2baoden.mango on 2012-02-11, 14:01 http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
cái này có đầy đủ mod không a?
#3♥ phutu01 on 2012-02-11, 14:02 http://phutu.7forum.net
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
Chia sẽ Skin Phutu Flag_r10
baoden.mango wrote:cái này có đầy đủ mod không a?

Tất nhiên là đầy đủ rồi Chia sẽ Skin Phutu 984495496
#4baoden.mango on 2012-02-11, 14:09 http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
e kết tất cả trừ cái last, có vẻ k dk đẹp lắm, vậy mún sử dụng last khác ví dụ last c3z thì có ảnh hưởng gì forum k a?
#5♥ phutu01 on 2012-02-11, 14:23 http://phutu.7forum.net
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
Chia sẽ Skin Phutu Flag_r10
baoden.mango wrote:e kết tất cả trừ cái last, có vẻ k dk đẹp lắm, vậy mún sử dụng last khác ví dụ last c3z thì có ảnh hưởng gì forum k a?

Bạn chỉ việc thay index_body bằng

Code:
<div class="boxcontainer"> <div class="box_04"> <div class="box_05"> <table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"> <tr> <td class="box_01"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="13" height="37" alt="" /></td> <td class="boxheaderbar"> <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td class="width100"> <div class="boxbar"> <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td class="boxcolorbar_01"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="6" height="24" alt="" /></td> <td class="boxcolorbar"></td>
<td class="boxcolorbar_03"> <img src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="6" height="24" alt="" class="imgborder" /></td> </tr> </table> </div> </td> <td><img src="http://images.dailyinfo.vn/archive/photo/fashion/201104/20110410/10101108smalla10.gif" alt="" class="imgborder" /></td> </tr> </table> </td> <td class="box_03"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="13" height="37" alt="" /></td> </tr> </table> <div class="boxcontents"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border: 1px solid #F0F0F0"><tr><td width="100%"style="background-color:#ffffff;border: 1px solid #E3E3E3">
    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->  {giefmod_index1.MODVAR}<!-- END giefmod_index1 -->
</td></tr></table>
</div> <table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"> <tr> <td class="box_06"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="8" height="6" alt="" /></td> <td style="width: 100%" class="boxfooterbar"></td> <td class="box_08"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="8" height="6" alt="" /></td> </tr> </table> </div> </div> </div>

{JAVASCRIPT}
<!-- BEGIN message_admin_index -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <tr>
      <td><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
   </tr>
   <!-- END message_admin_titre -->
   <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <tr>
      <td>
      <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
      </td>
   </tr>
   <!-- END message_admin_txt -->
</table>
<!-- END message_admin_index --><div class="boxcontainer"> <div class="box_04"> <div class="box_05"> <table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"> <tr> <td class="box_01"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="13" height="37" alt="" /></td> <td class="boxheaderbar"> <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td class="width100"> <div class="boxbar"> <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td class="boxcolorbar_01"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="6" height="24" alt="" /></td> <td class="boxcolorbar"></td>

<td class="boxcolorbar_03"> <img src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="6" height="24" alt="" class="imgborder" /></td> </tr> </table> </div> </td> <td><img src="http://images.dailyinfo.vn/archive/photo/fashion/201104/20110410/10101108smalla10.gif" alt="" class="imgborder" /></td> </tr> </table> </td> <td class="box_03"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="13" height="37" alt="" /></td> </tr> </table>  <div class="boxcontents"><!-- BEGIN switch_user_logged_in --> <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr><td class="row1"><iframe src="/chatbox/index.forum?page=front&amp;" id="frame_chatbox" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" height="250" scrolling="no" width="100%"></iframe>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[$('#frame_chatbox').fadeOut(1000,function(){$(this).attr('src','/chatbox/index.forum?archives=1');$(this).fadeIn(3000,function(){if($(this).contents().find('#chatbox_option_disco').css('display')=='none'){$(this)[0].contentWindow.CB_disconnect();};});});//]]></script>
</td> </tr> </table><!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_out --><span class="gensmall">» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần <a href="/faq.htm"><b>hỏi/đáp</b></a> để biết cách dùng diễn đàn.<br>» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào <a href="/profile.forum?mode=register"><b>đây</b></a> để đăng ký.</span><!-- END switch_user_logged_out --></div> <table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"> <tr> <td class="box_06"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="8" height="6" alt="" /></td> <td style="width: 100%" class="boxfooterbar"></td> <td class="box_08"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="8" height="6" alt="" /></td> </tr> </table> </div> </div> </div><div style="padding: 0 0 4px 0;"></div>
</div>
{BOARD_INDEX}
<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
         <td class="row1" align="center">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                  <td>
                     <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                     <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                  </td>
               </tr>

               <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                  <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END switch_fb_connect_no -->

   <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
         <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
            <table width="100%">
               <tr>
                  <td width="55%" valign="middle">
                     <table class="right">
                        <tr>
                           <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                           <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                           <td>
                              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                           </td>
                        </tr>

                        <tr>
                           <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                           <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                           <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                        </tr>
                     </table>
                  </td>
                  <td width="10%" align="center" valign="middle">
                     <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>sasa
                  </td>
                  <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="facebook_login()" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END switch_fb_connect -->
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer --><br/><div align="center"  style="background:url(http://i78.servimg.com/u/f78/14/28/30/23/113.gif);padding:10px"><a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall"><B>Chủ đề hoạt động</a> | </b>
            <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall"><B>Top 20 áp phích</a> |</b>
            <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall"><b>Top 20 người gửi</b></a></div><br/>

<div class="boxcontainer"> <div class="box_04"> <div class="box_05"> <table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"> <tr> <td class="box_01"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="13" height="37" alt="" /></td> <td class="boxheaderbar"> <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr>  <td class="width100"> <div class="boxbar"> <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td class="boxcolorbar_01"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="6" height="24" alt="" /></td> <td class="boxcolorbar"> Những gì đang diễn ra? </td>

<td class="boxcolorbar_03"> <img src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="6" height="24" alt="" class="imgborder" /></td> </tr> </table> </div> </td> <td> <img src="http://images.dailyinfo.vn/archive/photo/fashion/201104/20110410/10101108smalla10.gif"alt="" class="imgborder" /></td> </tr> </table> </td> <td class="box_03"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="13" height="37" alt="" /></td> </tr> </table> <div class="boxcontents">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr><td class="row1"valign="middle" height="50" style="padding: 6px" width="100%"><span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE}
    <div align="right"><i>   {RECORD_USERS}</i></div>
      </span><hr style="border:0;border-bottom:2px dashed #666;height:2px;margin-bottom:10px;padding-bottom:1px"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" ><tr><td width="75%"border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<TABLE width="98%" style="BORDER-BOTTOM: 1px #C2C2C2 dashed; BORDER-LEFT: 1px #C2C2C2 dashed; ZOOM: 1; BORDER-TOP: 1px #C2C2C2 dashed; BORDER-RIGHT: 1px #C2C2C2 dashed" bgColor=#ffffff>
<TBODY>
<TR>
<TD align=left><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/16/18/15/10/online10.gif"> {LOGGED_IN_USER_LIST}</span> </TD></TR></TBODY></TABLE>
<br/>   <TABLE width="98%" style="BORDER-BOTTOM: 1px #C2C2C2 dashed; BORDER-LEFT: 1px #C2C2C2 dashed; ZOOM: 1; BORDER-TOP: 1px #C2C2C2 dashed; BORDER-RIGHT: 1px #C2C2C2 dashed" bgColor=#ffffff>
<TBODY>
<TR>
<TD align=left><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><img src="http://diendan.garena.vn/styles/gglight/misc/birthday.png"><b>Chúc mừng sinh nhật </b>
   {L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}
   </span> </TD></TR></TBODY></TABLE></td><td width="25%"border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" valign="top"
><TABLE width="98%" style="BORDER-BOTTOM: 1px #C2C2C2 dashed; BORDER-LEFT: 1px #C2C2C2 dashed; ZOOM: 1; BORDER-TOP: 1px #C2C2C2 dashed; BORDER-RIGHT: 1px #C2C2C2 dashed" bgColor=#ffffff><tr><td><div style="overflow: auto; max-height: 140px;"><table width="100%">{L_CONNECTED_MEMBERS}</table></div></td></tr></table></td></tr></table>

<hr style="border:0;border-bottom:2px dashed #666;height:2px;margin-bottom:10px;padding-bottom:1px"><span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}<br> {TOTAL_USERS}<br> {NEWEST_USER}</span><br><span class="gensmall">Legend&nbsp;:&nbsp; [ <b><a style="color: rgb(5, 0, 163);" class="gensmall" href="/g19-group">Ban Quản Trị</a></b> ] [ <b><a style="color: rgb(0, 94, 0);" class="gensmall" href="/g8-group">Quản lý viên</a></b> ] [ <b><a style="color: rgb(161, 0, 161);" class="gensmall" href="/g31-group">Điều hành viên</a></b> ] [ <b><a style="color: rgb(61, 61, 61);" class="gensmall" href="/g39-group"><strike>Banned</strike></a></b> ]</span></td>
 </td></tr></table>

</div> <table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"> <tr> <td class="box_06"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="8" height="6" alt="" /></td> <td style="width: 100%" class="boxfooterbar"></td> <td class="box_08"> <img class="imgborder" src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/spacer10.gif" width="8" height="6" alt="" /></td> </tr> </table> </div> </div> </div><div style="padding: 0 0 4px 0;"></div>
<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->
#6baoden.mango on 2012-02-11, 14:27 http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
phutu thật hào phóng,,

thanks OKE
#7Guest on 2012-02-11, 21:10
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
trong những người ở FM thì phutu là đc nhất
#8tiendat.hksvn on 2012-02-12, 10:06 http://vikopack.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
Chia sẽ Skin Phutu Flag_r10
tangphong15 wrote:trong những người ở FM thì phutu là đc nhất

Phát ngôn này đáng cho Acc vào danh sách cấm truy cập FM
#9SupperVN.C_M_T on 2012-02-12, 18:13 http://fmvi.vn
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
Chia sẽ Skin Phutu Flag_r10
tangphong15 wrote:trong những người ở FM thì phutu là đc nhất
Thế là tất cả Admin và Coder ở FM này đều tệ hơn phutu hả bạn ? Chia sẽ Skin Phutu 650269930
#10♥ phutu01 on 2012-02-12, 18:34 http://phutu.7forum.net
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
Chắc bạn ý thần tượng nên thành ra thế đó ý mà Chia sẽ Skin Phutu 3139086721
#11admin on 2012-02-12, 19:15 http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
Người ta vui quá nên thế thôi, các chú làm thế phutu lại buồn Chia sẽ Skin Phutu 253468018
Nếu một bài viết bị báo xấu nhiều thì nó sẽ bị ẩn Chia sẽ Skin Phutu 364988687
#12Guest on 2012-02-12, 20:50
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
skin đẹp đó . Tks phutu nha Chia sẽ Skin Phutu 650269930
#13nguyenlam101 on 2012-02-13, 06:13 http://fmvi.org
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
k nên chuyện nhỏ mà mất hòa khí... ai lộn xộn ông cho vô chảo chiên... hô hô...
----------------------
bạn đó chắc đc phutu giúp nhiều nên chỉ nghiêng về phutu, giống như fan thui... nên k thể nói bạn đó đc... mình thì chẳng có fan j toàn anti k? nhưng anti cũng vui.. haha
---------------------------
#14Jackie816Al0n3 on 2012-02-13, 10:39 http://hocvientinhyeu.ace.st
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
Tất nhiên vì khi share 1 skin có độ hot thế này tạo ra 1 làn sóng mới mà Chia sẽ Skin Phutu 451496474.
Nhưng mà khó cái Footer quá, từ ngày FM thay đổi overall_footer thì có đến 2 cái Footer links ==". Nhớ có bài hướng dẫn bên CP mà tìm ko ra :$. Ai có bê lên với.
#15Guest on 2012-02-13, 10:53
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
Chia sẽ Skin Phutu 650269930 qua tuyet
#16Guest on 2012-02-14, 21:06
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhhelp
mình đang dùng nhưng xuất hiện một số lỗi,bạn nào pro giúp mình với nhé. Thanks

Code:
http://iamhere.babyme.org/forum
#17Guest on 2012-02-14, 21:31
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
bác nào giúp em sửa 4 rum với Chia sẽ Skin Phutu 3193290500
#18anhtoi01 on 2012-02-15, 17:57 http://11b2.forum8.biz
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
skin đẹp gê tks pác phutu
#19simon123 on 2012-02-16, 16:41 http://zone-a7.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
skin đẹp ghê
#20Guest on 2012-02-16, 20:24
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
úp skin đẹp thật!
#21zualuoi on 2012-02-16, 20:39 http://hl36.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
xấu [v*i] linh hồn
#22baoden.mango on 2012-02-16, 20:45 http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
Chia sẽ Skin Phutu Flag_r10
zualuoi wrote:xấu [v*i] linh hồn

này cậu có không thích skin này thì cũng đừng nói vậy chớ,, người ta có công làm skin và share cho mọi người không cám ơn thì thôi còn nói zậy.. (báo xấu)
#23zualuoi on 2012-02-16, 21:24 http://hl36.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
ừ mình xin lỗi nhé, chỉ là ý kiến cá nhân thôi mà.
#24SupperVN.C_M_T on 2012-02-16, 21:35 http://fmvi.vn
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
Chia sẽ Skin Phutu Flag_r10
zualuoi wrote:ừ mình xin lỗi nhé, chỉ là ý kiến cá nhân thôi mà.
Bạn nên cẩn thận với lời nói của mình
#25zualuoi on 2012-02-16, 21:48 http://hl36.forumvi.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu
Xấu nói xấu, hay mình khen đẹp nhé
#26Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Chia sẽ Skin Phutu

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt