.

This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.  This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.

 » Linh tinh » Thùng rácTùy chỉnh giao diện bài viết và chữ ký - phpBB2 / punBBYou cannot reply to topics in this forum

#1admin on 2011-08-05, 08:05 View user profile http://www.fmvi.vn gialangsangai@yahoo.com
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhTùy chỉnh giao diện bài viết và chữ ký - phpBB2 / punBB
Chức năng: Code giúp tạo cho bạn một menu quản lý bài viết và chữ ký, ứng dụng cho phiên bản phpBB2, punBB.
Người xem có thể tùy chỉnh giao diện bài viết bằng 3 menu lựa chọn. Các thao tác được lưu lại nên các lựa chọn của người dùng sẽ không bị mất khi chuyển trang.
 • Message:
  • Auto: Tự động thu gọn các bài viết dài hơn 500px
  • Custom: Thu gọn phần bài viết được đánh dấu bằng BBcode dấu ngắt dòng
   Code:
   [hr]
  • None: Hiển thị toàn bộ bài viết

 • Signature:
  • auto: Tự động thu gọn chữ ký dài hơn 300px
  • hide: Ẩn toàn bộ chữ ký
  • show: Hiển thị toàn bộ chữ ký

 • Background:
  • black: Màu nền đen cho bài viết
  • white: Màu nền trắng cho bài viết
  • green: Màu nền lục cho bài viết

Thử nghiệm tại: [Only admins are allowed to see this link]


Hướng dẫn: ACP - Display - Templates - viewtopic_body:
Thêm vào đầu viewtopic_body đoạn code sau: [Only admins are allowed to see this link]
Code:
<!-- Giao diện menu tùy chỉnh Message-->
<form id="baivongfmvi" style="position: fixed; top: 10px; left: 10px; background: green; color: white; padding: 2px 5px;border-radius: 3px;font-size: 11px;font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="padding-right:14px;">Message :</span><span style="padding-right:5px"><input type="radio" name="fruit" id="Auto" checked="checked" value="Auto"><label for="Auto">Auto</label></span><span style="padding-right:5px"><input type="radio" name="fruit" id="custom" value="custom"><label for="custom">Custom</label></span><span style="padding-right:5px"><input type="radio" name="fruit" id="none" value="none"><label for="none">None</label></span></form>

<!-- Giao diện menu tùy chỉnh Signature-->
<form id="fmvibaivong" style="position: fixed; top: 30px; left: 10px; background: green; color: white; padding: 2px 5px;border-radius: 3px;font-size: 11px;font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="padding-right:10px;">Signature :</span><span style="padding-right:5px"><input type="radio" name="fruit" id="auto" checked="checked" value="auto"><label for="auto">auto</label></span><span style="padding-right:21px"><input type="radio" name="fruit" id="hide" value="hide"><label for="hide">hide</label></span><span style="padding-right:6px"><input type="radio" name="fruit" id="show" value="show"><label for="show">show</label></span></form>

<!-- Giao diện menu tùy chỉnh Background-->
<form id="fmvigroup" style="position: fixed; top: 50px; left: 10px; background: green; color: white; padding: 2px 5px;border-radius: 3px;font-size: 11px;font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="padding-right:0px;">Background :</span><span style="padding-right:3px"><input type="radio" name="fruit" id="black" checked="checked" value="black"><label for="black">black</label></span><span style="padding-right:15px"><input type="radio" name="fruit" id="white" value="white"><label for="white">white</label></span><span style="padding-right:3px"><input type="radio" name="fruit" id="green" value="green"><label for="green">green</label></span></form>

<!-- Giao diện khung ghi chú-->
<div id="notecheckf" style="position: fixed; top: 75px; left: 10px; background: black; color: white;"></div>

<script type="text/javascript">$(function(){if(my_getcookie('maunenbaiviet')=='0'){$("#fmvigroup input#black").attr("checked","checked")}else if(my_getcookie('maunenbaiviet')=='1'){$("#fmvigroup input#white").attr("checked","checked")}else if(my_getcookie('maunenbaiviet')=='2'){$("#fmvigroup input#green").attr("checked","checked")}if($("#fmvigroup input:checked").val()=="black"){$(".chedodocbai").parent().parent().parent().parent().parent().parent().css({'background':'#3A3A3A','color':'#C7C3C3'})}else if($("#fmvigroup input:checked").val()=="white"){$(".chedodocbai").parent().parent().parent().parent().parent().parent().css({'background':'#ebebeb','color':'#000000'})}else if($("#fmvigroup input:checked").val()=="green"){$(".chedodocbai").parent().parent().parent().parent().parent().parent().css({'background':'#144f16','color':'#FFFFFF'})}});$("#fmvigroup input").click(function(){if($("#fmvigroup input:checked").val()=="black"){my_setcookie('maunenbaiviet',0,1,0);$("#notecheckf").text("Kích hoạt chế độ nền màu xám");$("#notecheckf").show().fadeOut(1000);$(".chedodocbai").parent().parent().parent().parent().parent().parent().css({'background':'#3A3A3A','color':'#C7C3C3'})}else if($("#fmvigroup input:checked").val()=="white"){my_setcookie('maunenbaiviet',1,1,0);$("#notecheckf").text("Kích hoạt chế độ nền màu trắng");$("#notecheckf").show().fadeOut(1000);$(".chedodocbai").parent().parent().parent().parent().parent().parent().css({'background':'#ebebeb','color':'#000000'})}else if($("#fmvigroup input:checked").val()=="green"){my_setcookie('maunenbaiviet',2,1,0);$("#notecheckf").text("Kích hoạt chế độ nền xanh lục");$("#notecheckf").show().fadeOut(1000);$(".chedodocbai").parent().parent().parent().parent().parent().parent().css({'background':'#144f16','color':'#FFFFFF'})}});$(function(){if(my_getcookie('rutgonbaiviet')=='0'){$("#baivongfmvi input#Auto").attr("checked","checked")}else if(my_getcookie('rutgonbaiviet')=='1'){$("#baivongfmvi input#custom").attr("checked","checked")}else if(my_getcookie('rutgonbaiviet')=='2'){$("#baivongfmvi input#none").attr("checked","checked")}if(my_getcookie('rutgonchuky')=='0'){$("#fmvibaivong input#auto").attr("checked","checked")}else if(my_getcookie('rutgonchuky')=='1'){$("#fmvibaivong input#hide").attr("checked","checked")}else if(my_getcookie('rutgonchuky')=='2'){$("#fmvibaivong input#show").attr("checked","checked")}if($("#baivongfmvi input:checked").val()=="Auto"){$(".chedodocbai").each(function(){var $baivietdai=$(this);if($(this).height()>500){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'300px'});$('<br/><button style="float:right; padding:1px" class="baivietquadai"><img title="Xem bài viết chi tiết" src ="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/more10.gif" alf="chi tiết"/></button>').insertAfter(this);$('.baivietquadai').click(function(){$baivietdai.css({'overflow':'hidden','max-height':'100%'});$(this).remove()})}})}else if($("#baivongfmvi input:checked").val()=="custom"){my_setcookie('rutgonbaiviet',1,1,0);$(".chedodocbai").each(function(){if($(this).html().search("<hr>")==-1){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'100%'})}else{$(this).before('<div class="rutgonver2">'+$(this).html().slice(0,$(this).html().indexOf("<hr>"))+'</div><button style="float:right; padding:1px" class="baivietquadai"><img title="Xem bài viết chi tiết" src ="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/more10.gif" alf="chi tiết"/></button>');$(this).hide();$('.baivietquadai').click(function(){$(this).prev().hide();$(this).next().show();$(this).remove()})}})}else if($("#baivongfmvi input:checked").val()=="none"){$(".chedodocbai").css({'overflow':'hidden','max-height':'100%'})}});$("#baivongfmvi input").click(function(){$('.baivietquadai').remove();$(".rutgonver2").hide();$(".chedodocbai").show();$(".chedodocbai").css({'overflow':'hidden','max-height':'100%'});if($("#baivongfmvi input:checked").val()=="Auto"){$("#notecheckf").text("Kích hoạt chế độ tự động ẩn bài dài");$("#notecheckf").show().fadeOut(1000);my_setcookie('rutgonbaiviet',0,1,0);$(".chedodocbai").each(function(){var $baivietdai=$(this);if($(this).height()>500){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'300px'});$('<br/><button style="float:right; padding:1px" class="baivietquadai"><img title="Xem bài viết chi tiết" src ="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/more10.gif" alf="chi tiết"/></button>').insertAfter(this);$('.baivietquadai').click(function(){$baivietdai.css({'overflow':'hidden','max-height':'100%'});$(this).remove()})}})}else if($("#baivongfmvi input:checked").val()=="custom"){$("#notecheckf").text("Kích hoạt chế độ ẩn đoạn ngắt dòng");$("#notecheckf").show().fadeOut(1000);my_setcookie('rutgonbaiviet',1,1,0);$(".chedodocbai").each(function(){if($(this).html().search("<hr>")==-1){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'100%'})}else{$(this).before('<div class="rutgonver2">'+$(this).html().slice(0,$(this).html().indexOf("<hr>"))+'</div><button style="float:right; padding:1px" class="baivietquadai"><img title="Xem bài viết chi tiết" src ="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/more10.gif" alf="chi tiết"/></button>');$(this).hide();$('.baivietquadai').click(function(){$(this).prev().hide();$(this).next().show();$(this).remove()})}})}else if($("#baivongfmvi input:checked").val()=="none"){$("#notecheckf").text("Kích hoạt chế độ xem bình thường");$("#notecheckf").show().fadeOut(1000);my_setcookie('rutgonbaiviet',2,1,0);$(".chedodocbai").css({'overflow':'hidden','max-height':'100%'})}});$(function(){$('div.hieuungchuky img').css('max-width','600px');if($("#fmvibaivong input:checked").val()=="auto"){$('div.hieuungchuky').each(function(){if($(this).height()>350){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'250px','max-width':'100%'});$(this).hover(function(){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'100%','max-width':'100%'})},function(){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'250px','max-width':'100%'})})}})}else if($("#fmvibaivong input:checked").val()=="hide"){$('div.hieuungchuky').hide()}else if($("#fmvibaivong input:checked").val()=="show"){$('div.hieuungchuky').show().css({'overflow':'hidden','max-height':'100%','max-width':'100%'})}});$("#fmvibaivong input").click(function(){$('div.hieuungchuky img').css('max-width','600px');$('div.hieuungchuky').show().css({'overflow':'hidden','max-height':'100%','max-width':'100%'});if($("#fmvibaivong input:checked").val()=="auto"){$("#notecheckf").text("Kích hoạt chế độ tự động ẩn một phần chữ ký");$("#notecheckf").show().fadeOut(1000);my_setcookie('rutgonchuky',0,1,0);$('div.hieuungchuky').each(function(){if($(this).height()>350){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'250px','max-width':'100%'});$(this).hover(function(){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'100%','max-width':'100%'})},function(){$(this).css({'overflow':'hidden','max-height':'250px','max-width':'100%'})})}})}else if($("#fmvibaivong input:checked").val()=="hide"){$("#notecheckf").text("Kích hoạt chế độ tự động ẩn toàn bộ chữ ký");$("#notecheckf").show().fadeOut(1000);my_setcookie('rutgonchuky',1,1,0);$('div.hieuungchuky').hide()}else if($("#fmvibaivong input:checked").val()=="show"){$("#notecheckf").text("Kích hoạt chế độ tự động hiện toàn bộ chữ ký");$("#notecheckf").show().fadeOut(1000);my_setcookie('rutgonchuky',2,1,0);$('div.hieuungchuky').show().css({'overflow':'hidden','max-height':'100%','max-width':'100%'})}});</script>

Chỉnh sửa các phần sau theo hướng dẫn cho từng phiên bản.
 • phpBB2: Tìm trong viewtopic_body:
  Code:
  {postrow.displayed.MESSAGE}
  Thay bằng
  Code:
  <div class="chedodocbai">{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
  Tìm :
  Code:
  {postrow.displayed.SIGNATURE}
  Thay bằng
  Code:
  <div class="hieuungchuky">{postrow.displayed.SIGNATURE}</div>
 • punBB: Tìm trong viewtopic_body:
  Code:
  {postrow.displayed.MESSAGE}
  Thay bằng
  Code:
  <div class="chedodocbai">{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
  Tìm :
  Code:
  {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
  Thay bằng
  Code:
  <div class="hieuungchuky">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>


Ghi chú: Các bạn có thể chỉnh sửa giao diện mỗi menu nhưng không được tách các thành phần ra khỏi form của nó.
Phần script bạn có thể chỉnh sửa màu nền và kích thước ẩn/hiện bài viết, chữ ký.
Viết bởi baivong - FMvi.tk
#2Guest on 2011-08-05, 14:53
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Tùy chỉnh giao diện bài viết và chữ ký - phpBB2 / punBB
hay quá! nhưng mà load châm .
#3cunnho on 2011-08-05, 20:59 View user profile http://camxuc9x.forumotion.com/forum
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Tùy chỉnh giao diện bài viết và chữ ký - phpBB2 / punBB
Cái này có chức năng thu gọn bài viết sao mình ko dùng được nhỉ, dùng cái thu gọn bài viết trước anh baivong share thì lại được, nhưng nó hiện ra những 2 cái
#4Sponsored content
50,32,5030,20,2045,40,2540,20,2025,35,7050,15,3055,30,4545,30,6055,15,4045,20,45
Trả lời nhanhRe: Tùy chỉnh giao diện bài viết và chữ ký - phpBB2 / punBB

You are not connected. Please login or register

Bài cùng chuyên mục

Tìm kiếm

Tìm theo chủ đề

Bài cùng tác giả

Tên thành viên


Chia sẻ

Chia sẽ

Bắt đầu

Sơ đồ

Sơ đồ diễn đàn

Thiết đặt